Category Archives: PHP

Sử Dụng Phương Thức GET Và POST Để Sửa Dữ Liệu – Bài 6

I.Sửa Lại Code Cho File index.php

Ở thẻ table xuất dữ liệu ra thì bổ sung thêm chức năng sửa như sau :


<table border="1">
  <tr>
   <th>ID</th>
   <th>Username</th>
   <th>Email</th>
   <th>Password</th>
   <th>Avatar</th>
   <!--Chức năng sửa-->
  <th>Edit</th>
  <!--Chức năng xóa-->
  <th>Delete</th>

  </tr>
<?php
//Thực hiện truy vấn

$result=$conn->query("SELECT * FROM users");

//Lấy dữ liệu bằng fetch_objec
while($row=$result->fetch_object())
{
?>
<tr>
   <td><?php echo $row->id ?></td>
   <td><?php echo $row->username ?></td>
   <td><?php echo $row->email ?></td>
   <td><?php echo $row->password ?></td>
   <td><?php echo $row->avatar ?></td>
   <!--Sửa user-->
   <td><a href="edituser.php?edit=<?php echo $row->id ?>">Sửa</a></td>
  <!--Xóa user-->
  <td><a href="?del=<?php echo $row->id ?>">Xóa</a></td>
</tr>

<?php
}
?>

</table>

Trong đó đoạn code này có nghĩa là khi nhấn vào sửa thì sẽ chuyển đến trang edituser.php và có biến edit là id của đối tượng cần sửa .


<!--Sửa user-->
<td><a href="edituser.php?edit=<?php echo $row->id ?>">Sửa</a></td>

Khi nhấn vào sửa thì đường dẫn sẽ là :

http://localhost:8080/PhanBietFetch/edituser.php?edit=22

Từ đó bên file edituser.php sẽ sử dụng phương thức GET để lấy được giá trị 22 ở biến edit truyền trên URL

Đây là trang index sau khi sửa code :

II.Viết Code Cho File edituser.php

Tạo một file mới tên là edituser.php và có đoạn code sau :


<link rel="stylesheet" href="style.css">
<?php
//Bắt đầu phiên làm việc
session_start();

require('db.php');

if(!$_SESSION['access'] || (time()-$_SESSION['time'])>1800 || (isset($_GET['state']) && $_GET['state']=="logout"))
{
    session_destroy();
    header("location:login.php");
}
//Xác định id của user bằng cách sử dụng phương thức GET lấy thông tin trên đường dẫn URL
if(isset($_GET['edit']))
{
    $sql="SELECT * FROM users WHERE `id`=".$_GET['edit'];
    $result=$conn->query($sql);
    if($result->num_rows>0)
    {
      $user=$result->fetch_object();
    }
    else
    {
       header("location:index.php"); 
    }
}
//Khi người dùng chỉnh sửa thông tin xong và nhấn submit
if($_SERVER["REQUEST_METHOD"]=="POST")
{

    $username=$_POST['username'];
    $email=$_POST['email'];
    $password=$_POST['password'];
    if(!empty($_FILES['image']['name']))
    {
        $image=$_FILES['image']['name'];
        $image_path='./images/'.$image;
       if(preg_match("!image!",$_FILES['image']['type']))
       {
         if(copy($_FILES['image']['tmp_name'],$image_path))
         {
           $sql="UPDATE `users` SET `username`='$username',`email`='$email',`password`='$password',`avatar`='$image' WHERE `id`=$user->id";
           if($conn->query($sql)==true)
           {
             echo "<p class='success'>Update thành công !</p>";
           }
           else {
              echo "<p class='error'>Update thất bại !</p>";
           }
         }
         else
           echo "<p class='error'>Quá trình tải lên thất bại !</p>";
     }
     else
        echo "<p class='error'>File tải lên không phải hình !</p>";
    }
    //Nếu không có tấm hình nào được gửi lên
    else
    {
       $sql="UPDATE `users` SET `username`='$username',`email`='$email',`password`='$password' WHERE `id`=$user->id";
       if($conn->query($sql)==true)
       {
          echo "<p class='success'>Sửa thành công !</p>";
       }
       else {
          echo "<p class='error'>Sửa thất bại !</p>";
        }
    }

}

?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Add User</title>
</head>
<body>
<form class="" action="" method="post" enctype="multipart/form-data">
<table>
 <tr>
   <td>User Name</td>
   <td><input type="text" name="username" value="<?php if(!empty($user->username)) echo $user->username ?>" required></td>
 </tr>
  <tr>
    <td>Email</td>
    <td><input type="email" name="email" value="<?php if(!empty($user->email)) echo $user->email ?>" required></td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Password</td>
    <td><input type="password" name="password" value="<?php if(!empty($user->password)) echo $user->password ?>" required></td>
  </tr>
   <tr>
    <td></td>
    <td><input type="file" name="image" value=""></td>
  </tr>
   <tr>
    <td></td>
    <td><input type="submit" name="submit" value="Submit"> <input onclick="window.location='index.php'" type="button" name="back" value="Back"></td>
   </tr>
 </table>
</form>
</body>
</html>

Khi sửa thông tin thành công thì sẽ được kết quả sau :

Link Code :  Here

Advertisements

Sử Dụng Phương Thức POST Để Thêm Dữ Liệu – Bài 5

I.Xây dựng và viết code xử lý cho file adduser.php

Ta tạo một file có tên adduser.php trong file này có đoạn code sau :


<link rel="stylesheet" href="style.css">
<?php
//Bắt đầu phiên làm việc
session_start();

require('db.php');

if(!$_SESSION['access'] || (time()-$_SESSION['time'])>1800 || (isset($_GET['state']) && $_GET['state']=="logout"))
{
   session_destroy();
   header("location:login.php");
}

if($_SERVER['REQUEST_METHOD']=="POST")
{
   $username=$_POST['username'];
   $email=$_POST['email'];
   $password=$_POST['password'];
   $image=$_FILES['image']['name'];
   $image_path='./images/'.$image;

   if(preg_match("!image!",$_FILES['image']['type']))
   {
     if(copy($_FILES['image']['tmp_name'],$image_path))
     {
      $sql="INSERT INTO `users`(`username`, `email`, `password`, `avatar`) VALUES ('$username','$email','$password','$image')";
      if($conn->query($sql)===true)
      {
        echo "<p class='success'>Thêm Thành Công !</p>";
      }
      else
        echo "<p class='error'>Thêm Thất Bại !</p>";
      }

   }
   else
      echo "<p class='error'>File tải lên không phải hình !</p>";
}

?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Add User</title>
</head>
<body>
<form class="" action="" method="post" enctype="multipart/form-data">
<table>
  <tr>
    <td>User Name</td>
    <td><input type="text" name="username" value="" required></td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Email</td>
    <td><input type="email" name="email" value="" required></td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Password</td>
    <td><input type="password" name="password" value="" required></td>
 </tr>
 <tr>
    <td></td>
    <td><input type="file" name="image" value="" required></td>
 </tr>
  <tr>
    <td></td>
    <td><input type="submit" name="submit" value="Submit"> <input onclick="window.location='index.php'" type="button" name="back" value="Back"></td>
 </tr>
 </table>
</form>
</body>
</html>

Sau khi thực hiện việc tạo user thành công thì sẽ xuất ra kết quả :

II.Giải thích

Để tải tập tin trong thẻ form phải code đoạn code sau 


enctype="multipart/form-data"

Nếu Server nhận được yêu cầu từ người dùng gửi dữ liệu lên sau đó ta thực hiện việc lấy dữ liệu bằng phương thức $_POST[‘name’] trong đó name là name của input


$username=$_POST['username'];
$email=$_POST['email'];
$password=$_POST['password'];
$image=$_FILES['image']['name'];
$image_path='./images/'.$image;

với $image_path là đường dẫn mà file hình sẽ lưu vào .

Thực hiện việc kiểm tra xem file tải lên có phải là hình hay không nếu là hình thì thực hiện việc copy hình từ thư mục tmp của Server sang đường dẫn $image_path.

Vì khi ta submit form kèm theo file ,file đó sẽ được lưu tạm thời vào trong thư mục tmp của Server rồi sau đó mới được xử lý và copy sang đường dẫn chính thức nếu thành công việc kiểm tra và chen dữ liệu.Trong Server đường dẫn của thư mục tmp là  [Tên Ổ Đĩa]:\xampp\tmp


if(preg_match("!image!",$_FILES['image']['type']))
{
  if(copy($_FILES['image']['tmp_name'],$image_path))
  {
     $sql="INSERT INTO `users`(`username`, `email`, `password`, `avatar`) VALUES ('$username','$email','$password','$image')";
     if($conn->query($sql)===true)
     {
       echo "<p class='success'>Thêm Thành Công !</p>";
     }
     else
       echo "<p class='error'>Thêm Thất Bại !</p>";
   }

}
else
  echo "<p class='error'>File tải lên không phải hình !</p>";

Link Code : Here

 

Sử dụng phương thức GET để đăng xuất và xóa dữ liệu – Bài 4

Giới thiệu : Phương thức $_GET là phương thức dùng để nhận yêu cầu được gửi lên từ người dùng ,và nó sẽ lấy giá trị mà đang hiển thị tại URL của trình duyệt .

I.Tạo File Css 

Chúng ta sẽ đi lần lược từng bước va sẽ tính đến chuyện tối ưu lại code ở những bài sau.

Tạo tập tin style.css trong tập tin này có đoạn code sau


.success
{
  color:green;
}
.error
{
   color:red;
}

Mục đích của 2 lớp này là thay đổi màu chữ của thông báo sao cho phù hợp .

II.Sửa lại file index.php

<?php 
//Bắt đầu phiên làm việc session_start(); 
/*Nếu không có quyền truy cập hoặc quá thời gian truy cập hoặc là tồn tại một biến $_GET['state'] và $_GET['state']="logout" thì sẽ hủy phiên làm việc điều hướng về trang login.php*/ 
if(!$_SESSION['access'] || (time()-$_SESSION['time'])>1800 || (isset($_GET['state']) && $_GET['state']=="logout"))
{
  session_destroy();
  header("location:login.php");
}
//Yêu cầu file db.php

require("db.php");

?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Users </title>

<!--Dẫn đến file css-->
<link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
<?php /*Nếu tồn tại một biến $_GET['del'] nào đó trên thanh URL được gửi tới thì*/ if(isset($_GET['del'])) { /*Thực hiện câu truy vấn để xóa một user có id bằng với giá trị của biến $_GET['del'] được lấy từ URL*/ $sql="DELETE FROM users WHERE ID=".$_GET['del']; $result=$conn->query($sql);
if($result > 0)
{
  echo "Xóa thành công !";
}
else
  echo "Xóa không thành công !";
}
?>
<button>Add User</button>
<span><a href="?state=logout">Đăng Xuất</a></span>

<hr>


<table border="1">
 
  <tr>
  
   <th>ID</th>


   <th>Username</th>


   <th>Email</th>


   <th>Password</th>


   <th>Avatar</th>

  <!--Chức năng xóa-->
  
   <th>Delete</th>

 <!---->
 </tr>

<?php //Thực hiện truy vấn $result=$conn->query("SELECT * FROM users");

//Lấy dữ liệu bằng fetch_objec
while($row=$result->fetch_object())
{
?>

<tr>
  
   <td><?php echo $row->id ?></td>


   <td><?php echo $row->username ?></td>


   <td><?php echo $row->email ?></td>


   <td><?php echo $row->password ?></td>


   <td><?php echo $row->avatar ?></td>

  <!--Xóa user bằng cách đưa một biến del lên URL của trình duyệt-->
  
   <td><a href="?del=<?php echo $row->id ?>">Xóa</a></td>

</tr>


<?php } ?>

 </table>

 </body>
</html>
<?php //Giải phóng vùng nhớ $result->free();

//Đóng kết nối

$conn->close();

?>

Giao diện của trang index.php đã thêm các chức năng đăng xuất hoặc xóa 1 user

III.Chức năng Xóa User<td><a href="?del=<?php echo $row->id ?>">Xóa</a></td>


Khi nhấn vào Xóa user có ID=16 thì trình duyệt web sẽ nhận được URL như sau :

http://localhost:8080/PhanBietFetch/index.php?del=16

Khi đó nó sẽ thực hiện đoạn mã này để thực thi truy vấn :

isset dùng để kiểm tra xem biến $_GET[‘del’] có tồn tại hay không.


if(isset($_GET['del']))
{

  /*Thực hiện câu truy vấn để xóa một user có id bằng với giá trị của biến $_GET['del'] được lấy từ URL*/
  $sql="DELETE FROM users WHERE ID=".$_GET['del'];

  $result=$conn->query($sql);
if($result > 0)
{
  echo "Xóa thành công !";
}
else
  echo "Xóa không thành công !";
}

Sau khi thực hiện việc xóa User có ID=16 thì ta được kết quả :

IV.Chức năng đăng xuất


<span><a href="?state=logout">Đăng Xuất</a></span>

Khi nhấn vào Đăng Xuất thì trên trình duyệt sẽ có URL như sau :

http://localhost:8080/PhanBietFetch/index.php?state=logout

Ở trên phần đầu của file index.php có đoạn mã như sau :


//Bắt đầu phiên làm việc
session_start();

if(!$_SESSION['access'] || (time()-$_SESSION['time'])>1800 || (isset($_GET['state']) && $_GET['state']=="logout"))
{
   session_destroy();
   header("location:login.php");
}

Ở đoạn mã này nó sẽ kiểm tra quyền truy cập mà ban đầu trong file login.php đã tạo ra ,tiếp theo là thực hiện việc kiểm tra thời gian truy cập ,và cuối cùng là kiểm tra có tồn tại biên $_GET[‘state’] nào hay không nếu nó tồn tại và nó bằng logout thì tức có nghĩa người dùng đang yêu cầu logout ,thực hiện hủy phiên làm việc và chuyển hướng về file login.php.

Link Code :  Here

Tạo Form Đăng Nhập – Bài 3

I.Viết code cho file login.php


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>MyApp</title>
</head>
<body>
<form  method="post" action="login.php">
<table>
   <!--Vùng này dùng để hiển thị thông báo -->
   <p id="error" style="color:red"></p>
   <tr>
    <td>Tên Đăng Nhập</td>
    <td><input type="text" name="username" id="username" required></td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Mật Khẩu</td>
    <td><input type="text" name="password" id="password" required></td>
  </tr>
  <tr>
    <td></td>
    <td><input type="submit" name="login" value="Đăng Nhập"> <input onclick="Clear()" type="button" name="reset" value="Reset"></td>
  </tr>
</table>
</form>

<script style="text/javascript">
function Clear()
{
  document.getElementById('username').value="";
  document.getElementById('password').value="";
  document.getElementById('error').innerHTML="";
}
</script>
</body>
</html>

II.Viết code bắt và xử lý sự kiện Form POST

Đoạn code này viết trên cùng của file login.php 


<?php

//Tạo phiên làm việc
session_start();

//Yêu cầu file db.php

require("db.php");

//Biến SESSSION['message'] dùng để phản hồi kết quả đăng nhập
$_SESSION['message']="";

//Biến $_SESSION['access'] bắt buộc người dùng phải đăng nhập mới vào được trang index.php

$_SESSION['access']=false;

//Nếu có phương thức POST được yêu cầu gửi đến SERVER
if($_SERVER["REQUEST_METHOD"]=="POST")
{
  //Nếu cùng tồn tại cả 2 giá trị là username và password được gửi lên
  if(isset($_POST['username']) && isset($_POST['password']))
  {
   //Truy vấn để so khớp
   $result=$conn->query("SELECT * FROM users WHERE email='phongvxk38@gmail.com'");
   $user=$result->fetch_assoc();

    if($user['email']==$_POST['username'] && $user['password']==$_POST['password'])
    {

      //Nếu mật khẩu đã so khớp thì cho người dùng quyền truy cập
       $_SESSION['access']=true;

      //Thiết lập thời gian truy cập
       $_SESSION['time']=time();

      //Điều hướng sang trang index.php
      header("location:index.php");
     }
     else
       $_SESSION['message']="Sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu !";
  }
}

?>

Để có thể hiện thị thông báo ra màn hình khi đăng nhập sai thì ta bổ sung vào đoạn mã bên dưới thẻ table


<!--Vùng này dùng để hiển thị thông báo -->
<p id="error" style="color:red"><?php echo $_SESSION['message']?></p>

Sau khi bổ sung các đoạn mã ta được file login.php như sau :


<?php

//Tạo phiên làm việc
session_start();

//Yêu cầu file db.php

require("db.php");

//Biến SESSSION['message'] dùng để phản hồi kết quả đăng nhập
$_SESSION['message']="";

$_SESSION['access']=false;

//Nếu có phương thức POST được yêu cầu gửi đến SERVER
if($_SERVER["REQUEST_METHOD"]=="POST")
{
  //Nếu cùng tồn tại cả 2 giá trị là username và password được gửi lên
  if(isset($_POST['username']) && isset($_POST['password']))
  {
    //Truy vấn để so khớp
    $result=$conn->query("SELECT * FROM users WHERE email='phongvxk38@gmail.com'");
    $user=$result->fetch_assoc();

    if($user['email']==$_POST['username'] && $user['password']==$_POST['password'])
    {
     $_SESSION['access']=true;
     $_SESSION['time']=time();
     header("location:index.php");
    }
    else
     $_SESSION['message']="Sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu !";
  }
}

?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>MyApp</title>
</head>
<body>
<form style="margin:0 auto;" method="post" action="login.php">
<table>
   <!--Vùng này dùng để hiển thị thông báo -->
   <p id="error" style="color:red"><?php echo $_SESSION['message']?></p>
   <tr>
     <td>Tên Đăng Nhập</td>
     <td><input type="text" name="username" id="username" required></td>
   </tr>
   <tr>
     <td>Mật Khẩu</td>
     <td><input type="text" name="password" id="password" required></td>
   </tr>
   <tr>
     <td></td>
     <td><input type="submit" name="login" value="Đăng Nhập"> <input onclick="Clear()" type="button" name="reset" value="Reset"></td>
   </tr>
</table>
</form>

<script style="text/javascript">
function Clear()
{
  document.getElementById('username').value="";
  document.getElementById('password').value="";
  document.getElementById('error').innerHTML="";
}
</script>
</body>
</html>

III.Bổ sung bên file index.php

Chuyển sang trang index.php bổ sung đoạn mã này vào đầu


//Bắt đầu phiên làm việc
session_start();

//Kiểm tra người dùng có được quyền truy cập hay không

//Và kiểm tra thời gian truy cập nếu thời gian vượt quá 30 phút thì trả về form login

if(!$_SESSION['access'] || (time()-$_SESSION['time'])>1800)

{

  //Hủy phiên làm việc và điều hướng về trang login.php
  session_destroy();
  header("location:login.php");

}

File index.php sau khi bổ sung như sau :


<?php
//Bắt đầu phiên làm việc
session_start();

if(!$_SESSION['access'] || (time()-$_SESSION['time'])>1800)
{
   session_destroy();
   header("location:login.php");
}
//Yêu cầu file db.php

require("db.php");

//Thực hiện truy vấn

$result=$conn->query("SELECT * FROM users");

//Lấy dữ liệu bằng fetch_object
?>
<table border="1">
<tr>
  <th>ID</th>
  <th>Username</th>
  <th>Email</th>
  <th>Password</th>
  <th>Avatar</th>
</tr>
<?php
while($row=$result->fetch_object())
{
?>
<tr>
  <td><?php echo $row->id ?></td>
  <td><?php echo $row->username ?></td>
  <td><?php echo $row->email ?></td>
  <td><?php echo $row->password ?></td>
  <td><?php echo $row->avatar ?></td>
</tr>

<?php
}
?>

</table>

<?php
//Giải phóng vùng nhớ

$result->free();

//Đóng kết nối

$conn->close();

?>

Kết quả nếu đăng nhập thất bại thì sẽ xuất hiện thông báo lỗi :

Nếu đăng nhập thành công thì sẽ được điều hướng sang trang index.php thời gian thiết lập là 30 phút , và với điều kiện phải đăng nhập mới sang được trang index.php .

Link Code :  Here

 

Chèn PHP với HTML để xuất dữ liệu-Bài 2

I.Tách kết nối ra file db.php

Tạo một file mới tên là db.php trong file đó có đoạn code để kết nối csdl như sau :


<?php
//Thiết lập kết nối tới database sử dụng mysqli
//@param1 = database host
//@param2 = database user
//@param2 = database password
//@param3 = database name

$conn=new mysqli('localhost','root','','myapp') or die("Kết nối thất bại!");

//Dữ liệu hiển thị lên website là các từ có dấu dạng UTF8
$conn->query("SET NAMES UTF8");

?>

II.Chèn PHP vào HTML để xuất dữ liệu có định dạng

Trong file index.php có đoạn code sau :


<?php

//Yêu cầu file db.php

require("db.php");

//Thực hiện truy vấn

$result=$conn->query("SELECT * FROM users");

//Lấy dữ liệu bằng fetch_object
?>
<table border="1">
<tr>
   <th>ID</th>
   <th>Username</th>
   <th>Email</th>
   <th>Password</th>
   <th>Avatar</th>
</tr>
<?php
while($row=$result->fetch_object())
{
?>

<tr>

  <td><?php echo $row->id ?></td>
  <td><?php echo $row->username ?></td>
  <td><?php echo $row->email ?></td>
  <td><?php echo $row->password ?></td>
  <td><?php echo $row->avatar ?></td>
</tr>

<?php
}
?>

</table>

<?php
//Giải phóng vùng nhớ

$result->free();

//Đóng kết nối

$conn->close();

?>

Kết quả :

Lưu ý : Chú ý việc đóng mở thẻ để chèn giữa PHP và HTML hay HTML với PHP .

Link Code :  Here

Kết nối và các loại truy vấn dữ liệu – Bài 1

I.Tạo cơ sở dữ liệu myapp và tạo bảng users trong mysql 


CREATE TABLE `users` (
`id` int(11) NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
`username` varchar(100) NOT NULL,
`email` varchar(100) NOT NULL UNIQUE,
`password` varchar(100) NOT NULL,
`avatar` varchar(100) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Thêm dữ liệu vào bảng `users`
--

INSERT INTO `users` (`id`, `username`, `email`, `password`, `avatar`) VALUES
(1, 'phongvo', 'phongvxk38@gmail.com', '123456', 'avartar1.png'),
(2, 'noname', 'noname@gmail.com', '123456', 'avartar2.png');

II.Truy xuất cơ sở dữ liệu dùng fetch_object()


<?php //Thiết lập kết nối tới database sử dụng mysqli //@param1 = database host //@param2 = database user //@param2 = database password //@param3 = database name $conn=new mysqli('localhost','root','','myapp'); //Dữ liệu hiển thị lên website là các từ có dấu dạng UTF8 $conn->query("SET NAMES UTF8");
//Thực hiện truy vấn

$result=$conn->query("SELECT * FROM users");
//Lấy dữ liệu bằng fetch_object mỗi giá trị trả về của $row là một đối tượng

while($row=$result->fetch_object())
{
  echo $row->id." ".$row->username." ".$row->email." ".$row->avatar."
";
}
//Giải phóng vùng nhớ
$result->free();
//Đóng kết nối
$conn->close();

/* Kết quả xuất ra
1 phongvo phongvxk38@gmail.com avartar1.png
2 noname noname@gmail.com avartar2.png
*/
?>

&nbsp;

Lưu ý : Với cách lấy dữ liệu bằng fetch_object () mỗi giá trị trả về là một đối tượng vậy nên truy xuất vào các thuộc tính của nó sử dụng dấu ->  như  trên.

II.Truy xuất cơ sở dữ liệu dùng fetch_assoc()


<?php //Thiết lập kết nối tới database sử dụng mysqli //@param1 = database host //@param2 = database user //@param2 = database password //@param3 = database name $conn=new mysqli('localhost','root','','myapp'); //Dữ liệu hiển thị lên website là các từ có dấu dạng UTF8 $conn->query("SET NAMES UTF8");
//Thực hiện truy vấn

$result=$conn->query("SELECT * FROM users");
//Lấy dữ liệu bằng fetch_assoc kiểu dữ liệu trả về là một mảng và truy xuất vào các trường bằng //tên của trường

while($row=$result->fetch_assoc())
{
  echo $row["id"]." ".$row["username"]." ".$row["email"]." ".$row["avatar"]."
";
}
//Giải phóng vùng nhớ
$result->free();
//Đóng kết nối
$conn->close();

/* Kết quả xuất ra
1 phongvo phongvxk38@gmail.com avartar1.png
2 noname noname@gmail.com avartar2.png
*/
?>

Lưu ý : Với cách lấy dữ liệu bằng fetch_assoc() mỗi giá trị trả về là mảng và truy xuất vào các trường của nó sử dụng tên trường .

Link Code : Here

 

Hàm bổ trợ để tạo ra đường dẫn thân thiện (Url Friendly)

Đây là các hàm bổ trợ để tạo đường dẫn thân thiện cho website các bạn có thể tham khảo ở đây :

Ví dụ chúng ta có 1 chuỗi như sau : 

Điện thoại Samsung Galaxy J7 Prime

sau khi chuyển đổi thì chuỗi ban đầu sẽ trở thành :

dien-thoai-samsung-galaxy-j7-prime


//Hàm bổ trợ cho việc tạo Url thân thiện
function makeUrl($string)
{
 //Loại bỏ dấu của chữ
 $string=strU($string);
 //Cắt khoảng trắng ở đầu và cuối chuỗi
 $string=trim($string);
 //Thay thế khoảng trắng giữa các từ bằng dấu gạch ngang
 $string=str_replace(" ","-",$string);
 //Chuyển chuỗi về dạng chữ in thường
 $string=strtolower($string);
 //Trả về kết quả sau khi biến đổi
 return $string;
}
//Hàm loại bỏ dấu của chữ
function strU($str)
{
 $str = preg_replace("/(à|á|ạ|ả|ã|â|ầ|ấ|ậ|ẩ|ẫ|ă|ằ|ắ|ặ|ẳ|ẵ)/", 'a', $str);
 $str = preg_replace("/(è|é|ẹ|ẻ|ẽ|ê|ề|ế|ệ|ể|ễ)/", 'e', $str);
 $str = preg_replace("/(ì|í|ị|ỉ|ĩ)/", 'i', $str);
 $str = preg_replace("/(ò|ó|ọ|ỏ|õ|ô|ồ|ố|ộ|ổ|ỗ|ơ|ờ|ớ|ợ|ở|ỡ)/", 'o', $str);
 $str = preg_replace("/(ù|ú|ụ|ủ|ũ|ư|ừ|ứ|ự|ử|ữ)/", 'u', $str);
 $str = preg_replace("/(ỳ|ý|ỵ|ỷ|ỹ)/", 'y', $str);
 $str = preg_replace("/(đ)/", 'd', $str);
 $str = preg_replace("/(À|Á|Ạ|Ả|Ã|Â|Ầ|Ấ|Ậ|Ẩ|Ẫ|Ă|Ằ|Ắ|Ặ|Ẳ|Ẵ)/", 'A', $str);
 $str = preg_replace("/(È|É|Ẹ|Ẻ|Ẽ|Ê|Ề|Ế|Ệ|Ể|Ễ)/", 'E', $str);
 $str = preg_replace("/(Ì|Í|Ị|Ỉ|Ĩ)/", 'I', $str);
 $str = preg_replace("/(Ò|Ó|Ọ|Ỏ|Õ|Ô|Ồ|Ố|Ộ|Ổ|Ỗ|Ơ|Ờ|Ớ|Ợ|Ở|Ỡ)/", 'O', $str);
 $str = preg_replace("/(Ù|Ú|Ụ|Ủ|Ũ|Ư|Ừ|Ứ|Ự|Ử|Ữ)/", 'U', $str);
 $str = preg_replace("/(Ỳ|Ý|Ỵ|Ỷ|Ỹ)/", 'Y', $str);
 $str = preg_replace("/(Đ)/", 'D', $str);
 $str = preg_replace("/[^A-Za-z0-9 ]/", '', $str);
 $str = preg_replace("/\s+/", ' ', $str);
 $str = trim($str);
 return $str;
}